تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق گرایش حقوق بشر

مباحث اصلی گرایش حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد حقوق مباني جامعه‌شناسي و فلسفه است.

این گرایش از حقوق برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور بسیار مناسب بوده و به دلیل مباحثی که در آن موردتوجه هستند رویدادها و همایش های داخلی و بین المللی بسیاری برای آن برگزار می شود.

برای آشنایی بیشتر با حقوق بشر در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

پایان نامه حقوق گرایش حقوق تجارت بین الملل

هدف اصلی گرایش حقوق تجارت بین الملل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق، بررسی قواعد حاكم بر مبادلات تجاری ميان اشخاص حقيقی و حقوقي دانست كه واجد خصيصه فرامرزي يا دارای عنصري خارجی است.

تسلط به زبان انگلیسی یکی از ارکان اصلی تحصیل در حقوق تجارت بین الملل در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق است.

برای آشنایی بیشتر با حقوق تجارت بین الملل در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

پایان نامه حقوق 

در این مطلب به معرفی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به همراه سرفصل دروس این رشته، دانشگاه های پذیرنده و مشاغل و بازار کار می پردازیم

معرفی رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:
در حقوق جزا و جرم شناسی به مطالعه علمي پديده های مجرمانه پرداخته می شود، این موضوع به دلیل پیچیده تر شدن فضای جرم در دنیای امروز نیاز به تخصصی تر شدن دانش حقوقی و سیستم عدالت کیفری دارد. تشکيل دادگاه هاي ويژه جرايم سایبری، اقتصادی، جرايم اطفال بزهکار و ... نشان از نياز به رسيدگي تخصصي و کارشناسان مرتبط است.

حقوق جزا را می توان به صورت ماهوی به دو بخش حقوق جزای عمومي و اختصاصی و شکلی به آيين دادرسي کيفری تقسيم نمود. 

برای آشنایی بیشتر با حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

پایان نامه حقوق  معرفی گرایش حقوق حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق

در این مطلب به معرفی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، سرفصل دروس این رشته و دانشگاه های پذیرنده و مشاغل و بازار کار آن می پردازیم:

معرفی رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل:
کارشناسی ارشد حقوق بين الملل به مجموعه اصول، قوانين و مقرراتي مي پردازد که بر روابط اختصاصي جامعه بين المللي و به ويژه تابعان فعال حقوق بين الملل يعني دولت ها و سازمانهاي بين المللي در حوزه هاي مختلف صلح و امنيت، حقوقي، اقتصادي ، فرهنگي و... حاکم است

برنامه درسی(سرفصل) رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 32 واحد است و دروس الزامی و اختیاری 28 واحد می باشد.

برای آشنایی بیشتر با حقوق بین الملل در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

پایان نامه حقوق گرایش حقوق مالکیت فکری

مالکیت/حقوق فکری/معنوی (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.

برنامه درسی(سرفصل) حقوق مالکیت فکری و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس الزامی : 22 واحد
دروس اختیاری : 6 واحد
پایان نامه : 4 واحد

دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
حقوق قراردادها
حقوق تجارت بين الملل و مالکيت فکري
متون حقوقي
تعارض قوانين در زمينه مالکيت فکري
حقوق مالکيت ادبي و هنري 1 و 2
حقوق مالکيت صنعتي 1 و 2
ضمانت اجراي مالکيت فکري
حقوق رايانه و ارتباطات جديد
سمينار
پايان نامه

برای آشنایی بیشتر با حقوق مالکیت فکری در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.